logo

986 41 45 29

cpr.labor@edu.xunta.es

Avda. Camelias 53

36211 Vigo

08:00 - 18:00

Lunes - Viernes

Normas del Centro

Normas de convivencia

Alumnado

 • As entradas e saídas do recinto escolar realizaranse de forma ordenada.
 • No caso de que falte un profesor/a, o alumnado esperará na aula a chegada do profesor/a de garda. O delegado/a será o único que poderá saír da aula para comunicar tal circunstancia.
 • Entre clase e clase deberase permanecer na aula salvo que se especifique a asistencia a algunha outra aula ou recinto determinado.
 • Nos recreos desaloxaranse aulas, corredores e escaleiras.
 • O alumno expulsado da aula deberá presentarse ó cargo directivo que poida atendelo nese momento.
 • Non fumar (segundo o establecido no Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, sobre limitacións na venda e uso do tabaco para a protección da saúde da poboación de acordo co establecido no artigo 25.2 da lei Xeral de Sanidade) nin consumir alcohol no centro ou en actividades extrescolares. Será falta leve a primeira infracción contra esta norma; considerarase falta grave a reiteración de falta leve.Será unha falta moi grave a reiteración dunha falta grave.
 • Non consumir substancias tóxicas (cannabis, caocaína, haxix, …). Calquera transgrasión contra eta norma considerarase falta moi grave.
 • Traficar con substancias tóxicas (cocaína, haxix, cannabis, …). Calquera transgresión contra esta norma será considerada falta moi grave.
 • Ao final de cada trimestre repasarase o estado da aula e se este non fose o correcto os alumnos faranse cargo de limpar e reparar todo o que estea deteriorado.

Profesorado

 • Cumpri-las esixencias da Dirección.
 • Responsabilizarse do seu grupo durante as horas lectivas que lle correspondan.

Normas que fomentan actitudes

 • Velarase pola limpeza do recinto escolar, fomentando as actitudes cívicas e penalizando a intencionalidade ou apatía.
 • O mobiliario, instalacións e o material non poderán ser maltratados. Ditas actuacions repercuten en toda a comunidade educativa.
 • No caso dun deterioro accidental de calquera dos materiais, esta circunstancia deberá ser inmediatamente comunicada á Dirección.

Tipificación de faltas

Criterios a ter en conta

 • Non se pode privar a ningún alumno do seu dereito á educación.
 • Non se pode privar a ningún alumno do seu dereito á escolaridade.
 • Non se poden impoñer correccions contrarias á integridade física e á dignidade do alumno.
 • Contribuirán a mellora-lo proceso educativo.
 • Terán en conta á idade do alumno, así como a súa situación personal, familiar e social.* Poderán corrixirse os actos contrarios ás normas de convivencia realizadas polos alumnos:
  • No recinto escolar.
  • Durante a realización de actividades complementarias e extraescolares.
  • Fóra do recinto escolar, sempre que estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten a calquera membro da comunidade educativa.
 • Serán circunstancias atenuantes:
  • O reconocemento espontáneo da súa conducta incorrecta.
  • A falta de intencionalidade.
 • Serán circunstancias agravantes:
  • A premeditación ou reiteración
  • Calquera que atente contra a non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, crenzas, condicions físicas ou psíquicas, nivel socioeconómico ou calquera outra circunstancia persoal ou social.
  • Faltas leves: sancions e procedementos
 • As faltas inxustificadas de puntualidade:
  • Xustificaranse diante do profesor afectado
  • Cando éstas sexan frecuentes comunicaráselle ás familias con acuse de recibo por escrito.
 • As faltas inxustificada de asistencia a clase:
  • Deberán ir reflectidas ditas faltas na folla de asistencia.
  • O titor será o encargado de revisar diariamente as ausencias. En caso de ausentarse un alumno frecuentemente ou maís de dous días seguidos o titor deberá poñerse en contacto coa súa familia.
  • As xustificacións serán entregadas nun prazo máximo de dous días asinadas polos pais ou titores do alumno.
  • En caso de reiteración nas faltas de asistencia darase conta desta circunstancia ó servicio de asistencia social do Concello, ó inspector de educación e de considerarse necesario, á policía local.
 • O deterioro non grave causado intencionadamente nas dependencias do centro, do material deste ou das pertenzas doutros membros da comunidade educativa.Considéranse este tipo de faltas:
  • As que atenten contra a propia saúde e a dos demáis: fumar, hixiene, limpeza persoal, etc.
  • As que afecten á limpeza e hixiene do centro.
  • As conductas que deterioren levemente os materiais do centro ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa.
  • Cando sexa posible, a sanción consistirá en repor, en horas non lectivas, o deterioro causado: recollida de papeis e lixo, limpeza de pupitres, mesas, paredes, etc.; e o arranxo ou, en último termo, reposición dos elementos deteriorados.
 • Calquera outro acto inxustificado que perturbe levemente o normal desenvolvemento das actividades do centro. Entre outros casos cabe citar:
  • Conductas que alteren a atención nas clases ou nas actividades docentes: falar ou molestar na aula, ruídos, alborotos,…
  • Conductas que alteren o desenvolvemento ordinario. Obstaculiza-los corredoiros, portas de acceso, etc.; non colaborar nas actividades da aula,…
  • Conductas impropias dun centro educativi: actos violentos ou agresivos, linguaxe groseiro, posturas irrespetuosas,…
  • Faltas graves: sancións e procedementos
 • Os actos de indisciplina, inxurias ou ofensas graves contra os membros da comunidade educativa. Consideraremos como tales actos:
  • A desobediencia a algún membro do profesorado ou persoal non docente cando o estea a amoestar debido a algunha falta cometida.
  • As faltas de respecto a calquera miembro da comunidade educativa.
 • A agresión ou discriminación física ou moral grave contra os demáis membros da comunidade educativa. Inclúense entre elas:
  • A agresión física intencionada.
  • As conductas de acoso e abuso que coarten a liberdade individual.
 • A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou substracción de documentos académicos. Inclúense nestas:
  • Identificarse falsamente con outra identidade.
  • Asinar coa identidade doutro compañeiro.
 • Causar, por uso indebido ou intencionadamente, danos graves nos locais, material ou documentación do centro ou nas pertenzas doutros membros da comunidade educativa.
 • Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro. Inclúense:
  • Alborotos colectivos.
  • As conductas agresivas ou intimidatorias contra calquera membro da comunidade educativa.
  • Roubos e substracción de calquera ben alleo.
 • A reiterada e sistemática comisión de faltas leves nun mesmo curso académico.
  • 10 faltas inxustificadas de puntualidade.
  • 3 faltas inxustificadas de asistencia nun prazo de 30 días.
 • O incumprimento das sancións impostas.
 • O consumo ou venda de substancias tóxicas.

Corrección de conductas graves

 • Realización en horario lectivo de tarefas que contribuirán a:
  • Mellora-lo desenvolvemento das actividades do centro.
  • Repara-los danos causados.
 • Realización en horario escolar, non lectivo, tarefas que contribuirán a:
  • Mellora-lo desenvolvemento das actividades do centro.
  • Mellora-lo rendemento e actitude do alumno.
  • Repara-los danos causados.
 • Suspensión dos dereitos de participar en actividades complementarias e extraescolares.
 • Cambio de grupo.
 • Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases nun período superior a 3 días e inferior a 2 semanas. (Deberá realiza-los deberes ou traballos formativos que se lle determinen).* Suspensión do dereito de asistencia ó centro nun período superior a 3 días e inferior a 1 mes. (Deberá realiza-los deberes ou traballos formativos que se lle determinen).
 • Cambio de centro.

Incumprimento das normas esenciais de convivencia

Corrección Órgano competente para decidi-la corrección Requerimentos
a) Amoestación privada ou por escrito – O profesorado do centro – O titor do alumno Aviso ó alumno: Dar conta ó titor e o Xefe de Estudos
b) Comparecencia inmediata diante do Xefe de Estudios
 • O profesorado do centro
 • O titor do alumno
 • O Xefe de Estudos
 • O Director
Aviso ó alumno

Aviso ó titor

c) Realización de traballos específicos no horario lectivo – O profesorado do centro

– O titor do alumno

– O Xefe de Estudos

– O Director

Aviso ó alumno

Aviso ó titor

d) Realización de traballos específicos fora do horario lectivo – O profesorado do centro

– O titor do alumno

– O Xefe de Estudos

– O Director

Aviso ó alumno

Aviso ó titor ou Xefe de Estudos

e) Realización de tarefas para repara-lo dano causado nas instalacións do centro ou nas pertenzas doutros membros da comunidade educativa – O profesorado do centro

– O titor do alumno

– O Xefe de Estudos

– O Director

Aviso ó alumno

Aviso ó titor e Xefe de Estudos

f) Suspensión ó dereito de participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro – O titor do alumno

– O Xefe de Estudios

– O Director

Aviso ó alumno

Aviso ó titor e Xefe de Estudos

g) Cambio ó alumno de grupo – O titor do alumno

– O Xefe de Estudos

– O Director

Aviso ó alumno

Aviso ó titor e Xefe de Estudos

h) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de 3 días (deberánselle propoñer deberes ou traballos para eses días) – O Consello Escolar

– O Director por delegación do Consello Escolar

Aviso ó titor, Xefe de Estudos e Equipo Directivo

Aviso ós pais ou titores legais do alumno

Levantar acta da reunión cos pais

i) Suspensión do dereito de asistencia ó centro por un prazo máximo de 3 días lectivos (deberánselle propoñer deberes ou traballos para eses días) – O Consello Escolar

– O Director por delegación do Consello Escolar

Aviso ó titor, Xefe de Estudos e Equipo Directivo

Aviso ós pais ou titores legais do alumno

Levantar acta da reunión cos pais

Procedemento sancionador

Condutas sancionables As gravemente prexudiciais para a convivencia do centro.
Sanción Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período superior a 3 días e inferior a 2 semanas.
Suspensión do dereito de asistencia ó centro por un período superior a 3 días e inferior a 1 mes.
Cambio de centro.
Iniciación De acordo coa Dirección do Centro e por iniciativa do profesor, titor, Xefe de Estudos ou Consello Escolar
Instrutor Profesor do Centro designado pola Dirección
Comunicación do expediente Ós pais ou titores legais do alumno
Recusación do instructor Ante a Dirección cando a súa conducta poida inferir falta de obxectividade na instrucción do expediente
Medidas provisionais Poderá adoptalas a Dirección do Centro
Poderá adoptarse en calquera momento
Poderá consistir en calquera das correccións fixadas anteriormente (táboa 1)
Deberá comunicarse ó Consello Escolar
O Consello Escolar poderá revocalas en calquera momento
Prazo de iniciación Non superior a 10 días desde que se tivo coñecemento dos feitos imputados
Trámite de Audiencia Ó alumno e ós seus pais ou representantes legais comunicándolles:

 • As conductas que se lle imputan
 • As medidas de corrección que se propoñen ó Consello Escolar
Trámite de Audiencia Non deberá exceder dos 7 días
Resolución Polo Consello Escolar
No prazo máximo de 1 mes dende a súa iniciación
Recurso fronte a súa resolución Ante o Delegado Provincial da Consellería de Educación e O.U.
No prazo máximo de 1 mes
Prescrición das sancións Ó remate do curso escolar